nowe2

PożaryPożary: 1

Miejscowe zagrożeniaMiejscowe zagrożenia: 2

 

 

 

Alarmy fałszyweAlarmy fałszywe: 1

A- A A+

            Sprzedaż materiałów pirotechnicznych dozwolona jest pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 262) oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej. W przypadku materiałów podlegających koncesjonowaniu (wyroby przeznaczone do pokazów profesjonalnych) warunki określone zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. (Dz.U. Nr 222, poz. 1451)

Materiały pirotechniczne należy przechowywać i sprzedawać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Przechowywanie i sprzedaż materiałów pirotechnicznych w ilościach do 1000 kg może odbywać się pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:

1. Dopuszczalna ilość przechowywanych materiałów w obiekcie nie może przekraczać:

a) w magazynie – 1000 kg,

b) w magazynie podręcznym sklepu – 300 kg,

c) w pomieszczeniach sprzedaży detalicznej – 100 kg.

2. wyroby powinny być przechowywane w opakowaniach fabrycznych, zaopatrzonych w instrukcję użytkowania,

3. dopuszcza się ekspozycję w witrynach sklepowych pojedynczych egzemplarzy wyrobów,

4. zabrania się stosowania ognia otwartego i demonstrowania działania wyrobów w pomieszczeniach,

5. zabrania się stosowania ogrzewania elektrycznego pomieszczeń,

6. instalacje elektryczne powinny spełniać wymagania jak dla pomieszczeń zagrożonych pożarem,

7. powłoki ścian, sufitów i podłóg powinny być co najmniej trudno zapalne,

8. pomieszczenia powinny posiadać co najmniej wentylację grawitacyjną.

Przy stosowaniu materiałów pirotechnicznych w ilościach przekraczających 1000 kg mają zastosowanie przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym materiałów wybuchowych.

Używając wyrobów pirotechnicznych należy pamiętać, że w wielu przypadkach wojewodowie lub władze samorządowe prawem miejscowym wprowadzają zakaz lub ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, a możliwość organizowania pokazów uzależniają od uzgodnienia ich z właściwymi organami PSP.

Ponadto przy prowadzeniu sprzedaży materiałów pirotechnicznych poza obiektami handlowymi (np. w obiektach tymczasowych – namiotach) lokalizację takich obiektów należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Lista rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych znajduje się na stronie internetowej KW PSP w Krakowie.