nowe2

PożaryPożary: 1

Miejscowe zagrożeniaMiejscowe zagrożenia: 2

 

 

 

Alarmy fałszyweAlarmy fałszywe: 1

A- A A+

Z dniem 1 sierpnia 2009 r. obowiązuje ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504).

Procedura ubiegania się o opinię

Państwowej Straży Pożarnej

na przeprowadzenie imprezy masowej.

TERMINY:

1.            Co najmniej 30 dni przed planowanym terminem imprezy masowej organizator zwraca się do KP PSP z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.

2.            Jeżeli imprezy masowe są przeprowadzane przez tego samego organizatora w tych samych obiektach/terenach umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej, co najmniej 2 razy w roku lub są to imprezy masowe, dla których opracowano terminarz imprez masowych organizowanych cyklicznie, organizator imprez na 14 dni przed planowanym terminem ich przeprowadzenia przekazuje Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej informacje wynikające z art.30 ust.2 w/w ustawy.

KONTROLE:

Komenda Powiatowa PSP przeprowadza kontrolę obiektu/terenu:

•             przed wydaniem opinii,

•             w trakcie trwania imprezy masowej.

DOKUMENTY:

I.             Wniosek o wydanie opinii

II.            Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa

wraz z jego opisem

III.          Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie trwania imprezy masowej

IV.          Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie

V.           Informację o:

1. liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,

2. przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,

3. liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;

4. osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;

5. sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;

6. zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk;

7. odpłatności za wstęp na imprezę;

VI.          Program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy masowej

VII.         Regulamin obiektu /terenu, wraz z informacją o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy masowej

VIII.       Pisemna instrukcja określająca zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej

IX.          Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej

Uwaga: dokumenty należy przedkładać w 2 egz., trwale spiętych.

Po zatwierdzeniu i opieczętowaniu 1 egz. zostanie zwrócony organizatorowi

Postawy prawne:

1.            Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 62, poz. 504).

2.            Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz. U. z 2009r., Nr 135, poz. 1113).

Druk wniosek o wydanie opinii.